جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
418تامين اجتماعي0آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1395/01/288700
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1392/05/136400
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1391/07/194000
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1390/05/183400