شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1392/05/136400
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1391/07/194000
418تامين اجتماعي70آمپول - ديازپام - 5mg/ml 2ML1390/05/183400