پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
400تامين اجتماعي70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1394/08/0610000
400تامين اجتماعي70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1392/05/138000
400تامين اجتماعي70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1391/06/285000
400تامين اجتماعي70آمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2ML1390/05/184200