پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
390تامين اجتماعي70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1392/05/1312800
390تامين اجتماعي70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/10/028000
390تامين اجتماعي70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1391/05/216500
390تامين اجتماعي70آمپول - دزوکسي کورتيکو استرون استات - 5mg/ml1390/05/185100