پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1338تامين اجتماعي70آمپول - دسموپرسين استات - 4mcg/ml1394/05/11250000
1338تامين اجتماعي70آمپول - دسموپرسين استات - 4mcg/ml1389/09/07125000