جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2354تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/08/06158000
2354تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/08/010
2354تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1393/03/20158000
2354تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1392/06/12158000
2354تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1391/01/2179000
2354تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 7500U/0.3ml1387/09/1870000