جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2259تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/08/06111500
2259تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/08/010
2259تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1393/03/20111500
2259تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1392/06/12111500
2259تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1391/01/2155600
2259تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 5000U/0.2ml1390/06/1651500