سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2262تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/08/0671500
2262تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/08/010
2262تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1393/03/2071500
2262تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1392/05/2071500
2262تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1391/01/2136500
2262تامين اجتماعي90آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1386/09/2030000