سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
341تامين اجتماعي70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1392/09/2020000
341تامين اجتماعي70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1391/08/1610000
341تامين اجتماعي70آمپول - کوتريموکسازول - 400,80mg/5ml1390/04/155000