شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11753تامين اجتماعي90آمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1392/08/2835000
11753تامين اجتماعي90آمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1391/08/1625000
11753تامين اجتماعي90آمپول - کليندامايسين - 150mg/ml 4ML1390/07/2416000