جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1947تامين اجتماعي0آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1395/05/1228000
1947تامين اجتماعي70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1392/08/0521000
1947تامين اجتماعي70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1391/07/1915000
1947تامين اجتماعي70آمپول - کليندامايسين - 300mg/2ml1390/05/1811500