شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
307تامين اجتماعي0آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1395/05/1310000
307تامين اجتماعي70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1392/05/136700
307تامين اجتماعي70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/10/024200
307تامين اجتماعي70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1391/03/233700
307تامين اجتماعي70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1390/05/182800