چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
291تامين اجتماعي70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1392/05/138800
291تامين اجتماعي70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/10/025500
291تامين اجتماعي70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1391/05/084700
291تامين اجتماعي70آمپول - سايمتيدين - 200mg/2ml1390/05/184000