پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1814تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1394/07/1110000
1814تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1393/07/029200
1814تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1392/05/137700
1814تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1391/10/024800
1814تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 300.000U1390/05/183400