شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
277تامين اجتماعي70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1392/05/1314000
277تامين اجتماعي70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1391/08/1610000
277تامين اجتماعي70آمپول - کلرپرومازين - 25mg/ml 2ML1390/06/196000