جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
275تامين اجتماعي70آمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1394/07/118000
275تامين اجتماعي70آمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1392/05/136400
275تامين اجتماعي70آمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1391/10/024000
275تامين اجتماعي70آمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1391/06/283400
275تامين اجتماعي70آمپول - کلرفنيرامين - 10mg/ml 1ML1390/05/182600