چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
219تامين اجتماعي70آمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1393/12/056200000
219تامين اجتماعي70آمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1393/03/201770000
219تامين اجتماعي70آمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1392/07/01780000
219تامين اجتماعي70آمپول - کارموستين (کارماستين) - 100mg1388/04/06780000