سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2376تامين اجتماعي90آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1393/08/300
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/07/03460000
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/07/01441000
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/06/19802000
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/05/29460000
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1392/03/12345000
2376تامين اجتماعيآمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 15ML1390/07/23355000