چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/08/050
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/07/01237000
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/06/19540000
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1392/05/29232000
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1391/10/02200000
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1391/04/24255000
2375تامين اجتماعي70آمپول - کربوپلاتين - 10mg/ml 5ML1383/02/0839000