جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11889تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1393/06/31326500
11889تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1393/03/07326500
11889تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1392/08/05170000
11889تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 5ML1390/08/04147500