جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
736تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/07/0157300
736تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1392/05/1357300
736تامين اجتماعي90آمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3ML1390/11/3038200