جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2312تامين اجتماعي0آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1395/01/2822000
2312تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1392/05/1317000
2312تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1390/05/1811500