شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2312تامين اجتماعي0آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1395/01/2822000
2312تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1392/05/1317000
2312تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 100IU/ml1390/05/1811500