دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
194تامين اجتماعي0آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1395/01/2818000
194تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1394/06/2419600
194تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1392/07/2314000
194تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/10/0210000
194تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1391/08/166900