جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1396/09/256000000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1394/03/256800000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/09/1210000000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/08/109600000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/03/209000000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1393/03/059000000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/07/011000000
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/05/13600
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1392/01/11450
6700تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1390/06/22330