شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/11/05450000
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/03/20350000
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/08/30350000
185تامين اجتماعي62آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1393/03/20806000
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1392/06/12350000
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1391/05/21250000
185تامين اجتماعي90آمپول - بوسرلين استات - 1mg/ml 5.5ML1390/11/29160000