دوشنبه 29 بهمن 1397    |    Monday, February 18, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
176تامين اجتماعي70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1396/09/1215000
176تامين اجتماعي70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1392/05/136400
176تامين اجتماعي70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1390/08/232800