جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4254تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1395/04/098500000
4254تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1393/08/1012000000
4254تامين اجتماعي87آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1393/03/208995500
4254تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1393/03/078000000
4254تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1392/09/268995500
4254تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1389/08/023930000