چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1393/12/267200
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1392/07/235700
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1391/07/193600