پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/08/010
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/08/058000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/06/258000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/05/2610000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/03/208000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/03/078000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1393/02/095100000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/09/268000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/06/068565000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/05/159631000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1392/01/205320000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/08/306000000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1391/04/245800000
2372تامين اجتماعي90آمپول - براکتانت - 200mg/8ml1390/11/176235000