شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1402تامين اجتماعي90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/12/241000000
1402تامين اجتماعي90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/12/18800000
1402تامين اجتماعي90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1392/12/06800000
1402تامين اجتماعي90آمپول - واکسن ب ث ژ - -1384/11/1870000