شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
119تامين اجتماعي70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1394/07/068000
119تامين اجتماعي70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1392/05/136400
119تامين اجتماعي70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/10/024000
119تامين اجتماعي70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/06/283400
119تامين اجتماعي70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1390/05/182800