شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1393/12/10110000
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1392/09/1354000
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1392/02/0136000
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1391/12/2234000
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1391/10/0234000
117تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1390/05/1824000