جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
116تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1392/05/1336000
116تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1391/10/0222500
116تامين اجتماعي70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1390/05/1813800