جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1396/09/25500000
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/08/06179500
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/08/010
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/03/20179500
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/03/07179500
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1392/08/06177000
1861تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1389/04/2460000