شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
100تامين اجتماعي0آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1395/04/099200000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/08/010
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/08/0510000000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/03/206000000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1392/11/016000000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1391/10/042130000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1391/08/273000000
100تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1390/05/102455000