يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/08/067300000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/08/010
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/247300000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/247300000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/03/206734000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1392/06/026734000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1392/04/313400000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1391/04/033100000
2371تامين اجتماعي90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1390/08/042900000