دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
79تامين اجتماعي90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/11/05145000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/010
79تامين اجتماعي90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/10150000
79تامين اجتماعي90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/07/27145000
79تامين اجتماعي90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/07/27145000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/03/20300000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/03/24300000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/01/10120000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/12/01121500
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/07/21121500
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1391/04/1762000
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1391/02/1658500
79تامين اجتماعي72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1389/07/1744000