چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1394/08/0939000
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/10/0836000
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/06/09175000
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/05/1336000
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/06/1030500
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/03/1214500
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1391/08/2915000
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1391/03/1013200
64تامين اجتماعي70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1390/09/0913500