يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
61تامين اجتماعي70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1394/07/1116000
61تامين اجتماعي70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1393/06/1612500
61تامين اجتماعي70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1392/05/1310400
61تامين اجتماعي70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1391/07/196500
61تامين اجتماعي70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1390/05/184600