سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
54تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1394/07/1114000
54تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1392/10/0711200
54تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1391/10/027000
54تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1390/05/185000