جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
53تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1394/07/119000
53تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1392/10/077200
53تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1391/10/024500
53تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1390/05/183200