جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1378تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1392/05/1316000
1378تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1390/05/1810900