يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1395/05/26160000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1393/11/21212000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1393/07/15260000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1392/10/17210000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1392/06/02212000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1391/07/15100000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1391/04/25140000
1836تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1390/11/17114000