دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/07/1116500000
19تامين اجتماعي90آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/03/1215500000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/02/2815350000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1393/11/21160000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1393/11/0515000000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/07/23160000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/06/3080000
19تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1385/02/2080000