پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12تامين اجتماعي70آمپول - استازولاميد - 500mg/vial1395/05/12275000
12تامين اجتماعي70آمپول - استازولاميد - 500mg/vial1390/09/27137000