يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1394/08/173500
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1393/07/123000
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1392/09/162566
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1392/07/022166