سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1394/08/173500
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1393/07/123000
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1392/09/162566
10792تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1392/07/022166