جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1318تامين اجتماعي70کپسول - زينک سولفات - 220mg1393/12/05540
1318تامين اجتماعي70کپسول - زينک سولفات - 220mg1392/05/13300
1318تامين اجتماعي70کپسول - زينک سولفات - 220mg1391/12/21200
1318تامين اجتماعي70کپسول - زينک سولفات - 220mg1390/06/30165