پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5078تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 300mg1392/09/206900
5078تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 300mg1390/06/304400