سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1314تامين اجتماعي0کپسول - زيدوودين - 100mg1395/06/013500
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1392/05/132900
1314تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1382/01/252000